Meny

Förvaltningsjuridik Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga sina ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning i förvaltningsdomstolarna. De myndigheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter kallas för förvaltningsmyndigheter. Förvaltningsverksamhet kan delas in i två delar, dels handläggning av ärenden, men även faktiskt handlande.

Svarta listan

Svarta listan är en skrift som ges ut av rättschefen för Statsrådsberedningen. Man har tänkt modernisera författningsskrivandet och rensa ut gamla ord och fraser. Exempelvis skall ordet skall ersättas med ska. Ett annat exempel är ordet anbringa som man använt om man anbringar ett kontrollmärke på ett fordon. 

Lag (1936:81) om skuldebrev

 Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning; dock äge han, där ej annat må anses avtalat, utan hinder av förskrivningen göra gällande invändningar beträffande rättsförhållande som föranlett handlingens utfärdande.

2 §   Är skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är.Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel. Har någon medgäldenär kommit på uppenbart obestånd eller är hans vistelseort okänd, gälde envar av de övriga så stor del av bristen som på honom belöper. Lag samma vare, där den som betalt gälden krävt medgäldenär å dennes andel eller på ändamålsenligt sätt avsänt meddelande om kravet, och betalning ej därefter ingått inom fjorton dagar.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen.

Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. I andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens dom, kan denna överklagas till Arbetsdomstolen. I båda fallen innebär Arbetsdomstolens dom ett slutligt avgörande av tvisten. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

Överklaga en dom

På den officiella hemsidan finns mycket vägledning hur man ska gå tillväga vid en överklagan. Både till hovrätt, HD, förvaltningsrätterna. Väl värt ett besök.