Meny

Arbetsdomstolen

13 oktober, 2019

Arbetsdomstolen (AD) tar upp tvister som är mellan arbetstagare och arbetsgivare. Deras arbetssätt styrs av lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen) och förordning (1988:1137) med instruktion för arbetsdomstolen. De som kommer till tals är arbetsgivar- och arbetstagarorganisation samt arbetsgivare som själva slutit kollektivavtal. Tillhör man inte de grupper som listas i arbetstvistlagen måste man vända sig till tingsrätten. 

De som inte har något medlemskap i en facklig organisation nödgas vända sig till en advokat eller jurist. De kostnader det medför kan man få ersättning för genom rättshjälpssystemet. På frågor om rättshjälp vänder man sig till Rättshjälpsmyndigheten. Efter en process i tingsrätten kan man överklaga till AD.

http://www.arbetsdomstolen.se

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20152

https://www.domstol.se/amnen/tvist/sa-gar-en-tvist-till/hantera-en-tvist/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1974371-om-rattegangen-i-arbetstvister_sfs-1974-371