Tillämpningsområde

Lagen tillämpas då en näringsidkare säljer något till en konsument. Konsument = en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.  Näringsidkare = en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten

Konsumentköplag (1990:932)

1 § Denna lag gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.

Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen. 

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker. 

I denna paragraf avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (Lag: 2002:587)

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Första stycket gäller inte vid köp av gas, som levereras i ledning, om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av Konsumentverket. Lag (2002:587)